Chương trình diễn ra thành công tốt đẹp với sự tham gia của Đông đảo người dân địa phương, chính quyền, bàn bè & Đối tác.